***
1.بر من ببخشایید سکوتم را... این روزها من دل داده ام به حرفهایِ دل نظرآهاریِ عزیز... انگار دارد حرفهای دل بهارانۀ مرا می نویسد...
2.این مدت به نتایج خوبی رسیدم... فهمیدم کیا دوست واقعی ان کیا دوستِ... من تشنۀ تبریکشون نبودم و نیستم... اما انتظار داشتم لاقل یه آیکون لبخند خشک و خالی هم شده بذارن... اینهمه مریم،مریم گفتانشون فقط از روی ریا و دورویی بوده؟؟؟